Woodtox

woodtox
Søk

Sikkerhetsdatablad

Woodtox

Versjon 1.0

Utarbeidet: 08-07-2021

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Woodtox

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Bruksområde: PT8 Treimpregneringmidler.
Bruk som frarådes: -

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Selskapsopplysninger: Gemco AS Fløterveien 433 1593 Svinndal.
Tlf.: 90965074

Kontaktperson: geirmae@online.no

1.4 Nødtelefon:

Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410.

2.2 Merkingselementer.

Faresymbol(er)

 

 

 

 

Signalord:
Advarsel

H-setninger:
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:
Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.

Forebygging:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk. Forebygging:
P264 Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.


Tiltak:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P391 Samle opp spill.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

Annen merking:

EUH208 Inneholderm-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat, Propiconazol, 3- iod-2-propynyl butylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andrefarer.

Produkt er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til REACH.

 

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Stoffblandinger:

CAS/EC-nr.

REACH-nr.

Navn

Innhold %

Klassifisering

68439-46-3 /

614-482-0

-

Alkohol, C9-11, etoksylert

1-10

Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318.

52645-53-1 /

258-067-9

-

m-fenoksybenzyl-3-(2,2- diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat

<1

Acute Tox. 4; H302+H332,Skin

Sens. 1; H317,Aquatic Acute 1; H400 (M1000), Aquatic Chronic 1;H410.

60207-90-1 /

262-104-4

-

Propiconazol

<1

Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1; H317, Repr. 1B; H360D,

Aquatic Acute 1;H400(M1), Aquatic Chronic 1; H410 (M=1).

55406-53-6 /

259-627-5

-

3-iod-2-propynyl butylkarbamat

<1

Acute Tox. 4;H302,Skin Sens. 1;H317,Eye Dam. 1;H318,

Acute Tox. 3;H331,STOT RE 1;H372,

Aquatic Acute 1;H400(M1), Aquatic Chronic 1; H410 (M=10).

Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i avsnitt 3. Grenseverdier er, hvis
tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:


Generelt: I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes.


Innånding: Flytt person fra eksponeringsområdet, mens det sørges for egen sikkerhet. Søk lege.


Hudkontakt: Fjern umiddelbart forurensede klær, og vask straks med masser av vann
og såpe.


Øye: Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.


Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Svelging: Skyll munnen med vann. Søk legehjelp.


4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:


Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon og rødhet.


Øyekontakt: Kan forårsake irritasjon, rødhet og tårer.


Svelging: Kan forårsake irritasjon og rødhet i munn og hals.


Innånding: Irritasjon i halsen med en følelse av tetthet i brystet.
Eksponering kan føre til hoste.


4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:


Behandle symptomatisk.
Vann for skylling av øyne skal finnes tilgjengelig.

5.1 Slokkingsmidler

Brannslokkingsmidler: Bruk brannslukningsmiddel som er egnet for forholdene og omgivelsene. Bruk vanntåke/spray til kjøling av utsatte beholdere.

Uegnete brannslukningsmidler:
Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Brann kan danne giftige og irriterende gasser.

5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter,
skal ha lufttilført åndedrettsvern. Brannrester og kontaminert
brannslukningsvann må fjernes i overenstemmelse med de lokale
myndigheters forskrifter.

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Hold ubeskyttede personer borte. Unngå kontakt med hud og øyne.
Vend beholderen med den skadde siden opp for å stoppe utslipp.


6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå at produktet ikke renner ut i kloakken, i overflatevann eller i
grunnvann. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.


6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Mindre spill tørkes opp med en klut.
Større spill: søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet
absorberende materiale. Vask/skyll etter med rikelig vann. Bortskaff
kontaminert matereriale som avfall i.h.t. avsnitt 13.


6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Sørg for god ventilasjon og lokal utlufting av arbeidsområdet. Unngå
kontakt med hud og øyne. Håndter ikke i lukket rom.
Unngå dannelse og spredning av tåke i luften.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderne tett lukket på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
Gulvet i lagerrommet må være ugjennomtrengelig for å forhindre
væskelekkasje.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

8.1 Kontrollparametrer – Grenseverdier:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må
overvåkes.


DNEL / PNEC:
-

8.2 Eksponeringskontroll


Tekniske tiltak: Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig – sørg for god ventilasjon.

Generelt: Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat,
drikkevarer og fôr er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av
produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen
vaskes. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig.
Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av tåke.
Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved normale bruksforhold.
Håndvern: Bruk vernehansker (i henhold til standard NS-EN 374).

Mulighet: Nitril hansker. ≥480 min.

Øyevern: Tettsittende vernebriller. Skal samsvare med EN 166.

Kroppsvern: Vanlig verneklær.

Begrensning av eksponering av mijøet:
Ingen spesielle krav.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende:

Flydende

Farge:

Gulaktig

Lukt:

Karakteristisk

PH:

~7

Viskositet 20°C:

Ingen data

Smeltepunkt:

Ingen data

Kokepunkt:

Ingen data

Relativ tetthet:

1,005 g/ml

Damptrykk:

Ingen data

Flammepunkt:

Ingen data

Eksplosjonsgrense:

Ingen fare

Løselighet vann:

Løslig

Selvantennelighet:

Ingen data

Antennelsespunkt:

Ingen data

9.2 Andre opplysninger:

Ingen.

10.1 Reaktivitet:

Ingen reaktivitet ved anbefalt lagring og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet:

Produktet er stabilt under normal lagring og bruk, se avsnitt 7.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Farlige reaksjoner vil ikke oppstå under normal transport- eller
lagringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås:

Varme.

10.5 Uforenlige materialer:

Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjente ved anbefalt bruk og
oppbvaring. Brann kan danne giftige og irriterende gasser.

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat:
Oral – LD50 – Mus: 424 mg/kg
Oral – LD50 – Rotte: 383 mg/kg
Dermal – LD50 – Rotte: 1750 mg/kg
Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.
Alvorlig øyeskade/-
irritasjon: Ikke klassifisert.
Framkalling av hud- og
luftveisallergi: Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.
Evne til å framkalle kreft: Ikke klassifisert.
Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.
STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.
STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.
Aspireringsfare: Ikke klassifisert.


11.2 Andre opplysninger:


Hormonforstyrrende stoffer egenskaper:
Ingen informasjon.


Andre opplysninger:

Symptomer/virkninger:
Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon og rødhet.
Øyekontakt: Kan forårsake irritasjon, rødhet og tårer.
Svelging: Kan forårsake irritasjon og rødhet i munn og hals.
Innånding: Irritasjon i halsen med en følelse av tetthet i brystet.
Eksponering kan føre til hoste

12.1 Giftighet:

Økotoksisitet: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ikke biologisk nedbrytbar.


12.3 Bioakkumuleringsevne:

Har evne.


12.4 Mobilitet i jord:

Absorberes lett i jord.


12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Stoff/produkt er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.


12.6 Hormonforstyrrende stoffer egenskaper:

Ingen informasjon.


12.7 Andre skadevirkninger:

Ingen kjente.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:


Generelt: Unngå utslipp til miljøet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje
og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige
avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den
faktiske bruken av produktet.
Forurenset emballasje: Rengjort emballasje i henhold til emballasjemateriale.

Forurenset emballasje: 15 01 10* emballasje som inneholder rester av
eller er forurenset av farlige stoffer.

Generelt: Farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

 

ADR/RID

IMDG/IMO

14.1 FN-nummer

3082

3082

14.2 Korrekt transportnavn, FN

MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.

(Propiconazol, IPBC & Permethrin)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES,

LIQUID N.O.S. (Propiconazol, IPBC & Permethrin)

14.3 Transportfareklasse(r)

9

9

14.4 Emballasjegruppe

III

III

14.5 Miljøfarer EMS:

Ja

F-A, S-F

Yes

F-A, S-F

Annen informasjon

LQ: 5 L

Tunnel: E

LQ: 5 L

Tunnel: E

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen:


Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1907/2006 av 18.
desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner
av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk
kjemikalieagentur og EU og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr.
793/93 og Kommisjonens forordning (EU) nr. 1488/94 og Rådets direktiv
76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EU,
93/105/EU og 2000/21/EU, med endringer. EU 2020/878. CLP
1272/2008.


Norske forskrifter m.v.:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06
2004 nr. 930, med endringer.
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften. best.nr. 703: Forskrift om utførelse
av arbeid. best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.


Ytterligere informasjoner: Produktregisternummer: 644280.


15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:


Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H332 Farlig ved innånding.
H360D Kan gi fosterskader.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet: Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det
kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg
om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.

Validert av:
SRS
www.sikkerhetsdatablader.com