Woodtox

woodtox
Søk
woodtox

Universal Insektmiddel - Middel mot mit, stripet borebille, stokkmaur, mott og morr som angriper treverk.

woodtox
Illustrasjoner: FHI

Benyttes til bekjempelse og forebyggende behandling mot insekter og som middel mot mit, stripet borebille, stokkmaur, mott og morr som angriper treverk.

Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

Vannbasert – luktsvak

Skadeinsekter i trevirke.

I eldre bygninger finner en ofte spor etter insekter. Stripet borebille, Husbukk og Stokkmaur er blant de insektene som regnes som de største skadegjørerne i bygninger.

Stripet borebille: Middel mot mit.

Stripet borebille (også kalt mit, morr, mott, tremark) er den borebillen som er mest utbredt, og den finnes over store deler av landet. Vanligst er den langs kysten og andre steder med høy luftfuktighet.

Det er larvene som forårsaker skader ved at de gnager ganger i trevirket. Over tid kan et angrep av Stripet borebille føre til at bærende konstruksjoner f.eks. i en takkonstruksjon blir betydelig svekket.

Larvestadiet varer i ca 2-4 år, larve utvikles deretter til bille, som igjen legger nye egg – deretter blir egg til larve, og angrepet utvikles videre. 

Angrep kan forekomme i alle deler av en bygning, men mest utsatt er bygningskonstruksjoner i kjølige rom med høy luftfuktighet, for eksempel kjellere, loft og andre deler av bygningen som er uten oppvarming.

Problemer med Stripet borebille og Mit? Vi har middel mot mit, stripet borebille, maur, mott og morr som angriper treverk.

Husbukk: Middel mot husbukk.

I Norge er hovedutbredelsen av husbukk langs kysten av Agder-fylkene, samt i Telemark. Den er også vanlig forekommende innerst i Sognefjorden, og stedvis i Hardangerfjorden og langs fjorder på Møre.

Som hos Stripet borebille er det larven til Husbukken som er skadegjøreren, og som fører til store skader i trekonstruksjoner den angriper. Larven gnager og lager ganger i splintveden på gran og furu, og den har en utviklingstid fra larve til bille på ca 10-12 år. I sitt livsløp som larve kan den forårsake store skader på bærekonstruksjon som eksempelvis taksperrer, og i noen tilfeller vil skader være så omfattende at det må utføres utskiftning eller forsterkning av angrepne bygningsdeler.

Husbukk kan angripe trevirke i alle deler av huset, men vanligst er det å påvise angrep i takbjelkene på loftet og solrike vegger. Også paneler og loftsgulv angripes tidvis. I kjellere påvises det sjelden angrep av husbukk.

Problemer med husbukk? Vi har middel mot mit, stripet borebille, stokkmaur, mott og morr som angriper treverk.

Stokkmaur: Middel mot maur.

Stokkmaur finnes over store deler av Norge, og er en av få insektarter som kan gjøre skade på bygninger. Skaden kommer når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir.

Er det stokkmaurangrep i huset vil det mest sannsynlig være en konstant trafikk av maur inne i eller inn mot huset.

De fleste maurangrep sitter i yttervegger, men også gulv og tak er utsatt. Dersom en kjenner til fukt- eller råteskader i et hus, kan det være lurt å sjekke disse stedene.

Stokkmaur trives ved soloppvarmede vegger, i gulv med varmekabler, og ved varmekilder som kjøleskap, oppvaskmaskin og lignende. Gulv med varmekabler og isolasjon av isopor er spesielt utsatt.

Lokalisering av reir i bygninger:

En av de beste metodene for å finne reir til Stokkmaur er å følge maurstier. Maur som plukker opp mat plassert i maurstien vil gå tilbake mot reiret. Hauger av sagflis eller tygd isolasjonsmateriale er tegn på hvor maurene befinner seg.

Det er i noen tilfeller også mulig å lytte seg frem til hvor stokkmauren holder til. Banking i vegger øker maurenes aktivitet, og med litt trening kan en på denne måten klare å lokalisere hvor reiret er plassert.

For å kunne foreta en effektiv bekjempelse av stokkmaur, er det viktig at alle reir i huset blir funnet.

De fleste maurangrep sitter i yttervegger, men også gulv og tak er utsatt. Dersom en kjenner til fukt- eller råteskader i et hus, kan det være lurt å sjekke disse stedene.

Problemer med stokkmaur ? Vi har middel mot mit, stripet borebille, stokkmaur, mott og morr som angriper treverk.

Råtesopp / blåved:

Treverk som utsettes for langvarig nedfukting blir angrepet av råtesopp. Soppsporer finnes praktisk talt over alt, både i luft og i treverk. Treverkskonstruksjoner som utsettes for temperatur og fuktighet som er gunstig for soppen, vil derfor før eller siden bli råteskadet.

WoodTox er et svært effektivt impregneringsmiddel som forebygger mot angrep av råte- sopper og fargeskadesopper (blåved).

Kan brukes på alt av ubehandlet/umalt treverk som ønskes beskyttet mot råtesopp og blåved.

Eksempelvis: takkonstruksjoner, endeved på kledningsbord og paneler – vindusrammer, dører, bord og stolben på utemøbler, etc.

Problemer med råtesopp og blåved?
Vårt universale insektmiddel forebygger angrep av råtesopper og blåved. Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

Behandling / bruksområder:

Trebeskyttelsesmiddel(PT8)

WoodTox benyttes både til bekjempelse av Stripet borebille, Husbukk og Stokkmaur ved påvist aktive angrep, samt som impregnering / forebyggende behandling.

WoodTox brukes også som forebyggende behandling mot angrep av Råtesopp og Blåved.

Påføring: WoodTox påføres ufortynnet direkte på ubehandlet treverk som er angrepet, eller som skal beskyttes / impregneres mot fremtidige angrep.

Flasken vendes/rystes lett før bruk. Middelet kan påføres med lavtrykksprøyte, pensel eller sprayflaske. Middelet anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet.

Tørketid: Produktet tørker på ca. 1 time, avhengig av tresort, temperatur og luftfuktighet. Kan overmales etter 24 timer.

Rengjøring: Verktøy rengjøres med såpe og vann.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:

Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.

Permetrin 0,269g/100g

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 0,765g/100g


Sikkerhet:
Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.
Unngå kontakt med øyne og hud.
Unngå innånding.
Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
Kan gi en allergisk reaksjon.
Produktrester behandles som spesialavfall.
Tom emballasje behandles som vanlig husholdningsavfall.

Se produktdatablad eller kontakt importør for mer utfyllende informasjon.
Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen Tlf. 22 59 13 00

Benyttes til bekjempelse og forebyggende behandling mot insekter og som middel mot mit, stripet borebille, veps, maur, mott og morr som angriper treverk.

Litt om diverse skadedyr og behandlinger:

1. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

Problemer med Stripet borebille, Mit, Morr, Mott og Tremark? Vi har middel mot mit, stripet borebille, veps, maur, mott og morr som angriper treverk.

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

2. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

Problemer med råtesopp og blåved?
Vårt universale insektmiddel forebygger angrep av råtesopper og blåved. Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

3. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

Problemer med råtesopp og blåved som kan føre til bygningsskader?
Vårt universale insektmiddel forebygger angrep av råtesopper og blåved. Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene. 

Distributør:
RenTox as (org no 924 576 820)
Langarinden 8,
5132 NYBORG
Tlf: +47 55 19 66 00
post@rentox.no
www.rentox.no
Teknisk informasjon: www.woodtox.no

Godkjenning: NO-2019-0172 PT NO. 644280

Videreforhandler: